اولین شرکت گردشگری و سلامت

شرکت سیب سبز سلامت

اخبار

logo1

مدیریت این شرکت ازسال ۱۳۸۰دریکی ازبیمارستان های خصوصی تهران فعالیت خودرادرصنعت گردشگری سلامت آغازکرد.این فعالیت درتهران تا سال ۱۳۸۶ادامه یافت تااینکه درسال ۱۳۸۷دراستان خراسان وشهرمشهدطرح گردشگری سلامت،مجددا موردبررسی قرارگرفت که مطالعات اولیه (سالهای ۱۳۸۷-۸۸)نشان دادکه باتوجه به استعداد این استان وبسترمناسب گردشگری،مکان جذابی رابرای گردشگری سلامت ایجاد نموده است.لذامدیریت شرکت مصمم شدتابادرنظرگرفتن شرایط مستعداین استان،مشهدرابه عنوان مرکزفعالیتهای خودانتخاب نمایدوبه همین سبب درسال۱۳۸۹شرکت توسعه گردشگری سلامت سیب سبزسلامت بامجوزدانشگاه علوم پزشکی مشهدوسازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی پایه گذاری شد.درشروع فعالیت،شرکت بابهره گیری ازکارشناسان وخبرگان صنعت گردشگری وسلامت درکارگروههای مختلف به بررسی نقاط قوت و ضعف داخلی صنعت و همچنین فرصتها وتهدیدهای صنعت به تهیه زیرساختهای لازم درحوزه های مختلف پرداخت.

العربية


خدمات پزشکی

ارائه خدمات پزشکی با همکاری متخصصان وفوق تخصصان حاذق

انجام ‏Follow up

ارائه خدمات پشتیبانی

اقدامات تشخیصی


مشاوره های پزشکی

اقدامات درمانی(سرپایی وبستری)‏

اقدامات چک آپ

خدمات گردشگری

ارائه خدمات گردشگری با همکاری برترین مراکز اقامتی و مسافرتی

خدمات مسافرتی

اخذ ویزا ‏

امور‏ اقامتی

‏ تورهای گردشگری ‏

‏ خدمات ترانسفر درون شهری ‏

‏ همراهی مترجم ‏

ارتباط با ما

آدرس

  • مشهد-احمد اباد-خيايان عارف-عارف 2-ساختمان پزشكان مهر - شرکت توسعه گردشگری سلامت سیب سبز سلامت
  • 985138470900+

  • info@gahtour.com

  • gahtour.com